Scroll to Top
首頁 > 東海人季刊 > 第36期 > 美國校友捐款徵信錄
美國校友捐款徵信錄
美國校友捐款徵信錄
就業輔導暨校友聯絡室
第36期
595
2016-01-14
 美國校友捐款徵信錄
捐款期間:2014/7/22~2014/8/4
支票抬頭:TEFA USA
US$100 Patricia Fu
             Betty Wang/ Property Management-B P (王吟白) 
             Kuo Tai (Gary) Chang (張國泰) 
US$150 Tunghai Alumni 
US$200 You Sui Wang/ I-Tuan C. Wang 
             Becky She/ Jason She (楊素芬&余歡潮) 
             Harry C Yen 
             Steve Yang and Barbara Yang 
US$ 300 Chu-chih Sheng and Li-li Sheng 
               James K Wang/ Elina Chao Wang 
               Yusen Chen / Shew Jih Chen 
               Nai-Weng Cheng/ Yayun Lin Cheng (鄭乃文) 
               Jau-Shya Meng/ Hui-Chin Yen (孟昭祥) 
               YourCause, LLC Trustee for Synopsys Employee Fund 
US$336 Steven Hao/ Rwei Fang Hao (郝慰國) 
US$500 Ya-Ching Lu (呂雅菁) 
             Hua Jiun Jiang 
             Wen Feng Liu/ Rong C. Liu 
             Yu Fen Tsao 
             Pei ling Wu and Simone Wu 
             Fu-ming Lee/ Mina Lee (李福民)
            Mei Chang 
US$600 Wan Li Ho 
US$1,000 Golden Bull Realty / Wen Han Tu 
                 David Shen/ Jin Jin Shen (沈曉白) 
                 Cynthia Y Huang 
                 Chung-I Wu/ Mao-Lien Wu 
                 Gene P Chou/ J J Chou (周今白) 
                 Ning Labbish Chao 
                 Delasa Yehchen Chou (周曉宏) 
                 Chouchi H. Li/ Chihhsiang Li 
                 Ned C Li/ Alice S Li 
                 Yung-nien Chang/ Feng Fannie Chang 
                 Bright Magpie Charitable Foundation /T.J Chuang 
                 Culture To Culture Foundation, Inc. / Chia-Chia Chien 
                  Ying C. & Mei H. Chuang, Trustee 
                  David W Chiao/ Hsiu Ching J Chiao (喬為智&黃綉卿) 
US$2,000 Tai-Ming Liang/ Lichun Liang 
                Shu-Fen Chang/ Yuan Jou Chang (張源洲) 
                Tyler Yang/ Sujuan Wang (王素娟) 
                Christina Y Chien and Chia-ling Chien 
US$3,000 Raymond C. Chen 
                Hsiang-Wen Chen / Pi-yun Hsu Chen 陳祥文&許碧雲 
                Integrated Financial Engineering Inc. 楊太樂 
                Esther Tang 
US$5,000 William Liu/ Lena Liu (阮立娜) 
US$10,000 S. L. Yang/ G. C. Yang (楊朝諄)
支票抬頭:United Board for Christian Higher Education in Asia
US$500  HSUEH M LI
US$3,500   Chun-Tai Tsemg (曾俊泰)
支票抬頭:Tunghai University 
US$2,000  IMIN BETH WU
TEFA
NT$ 100,000  葉宏圖
總計 US$62,486、NT$100,000